• หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
    Bachelor of Science in Technical Education Program in Industrial Art

"ผลิตครูอุตสาหกรรมศิลป์และนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"

ลักษณะสำคัญและจุดเน้นของหลักสูตร

การเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม และเทคโนโลยีของโลกาภิวัตน์ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการขยายในด้านการผลิต ทําให้ประสบปัญหาการขาดแคลนกําลังคนระดับที่มีความชํานาญ ในงานด้านต่าง ๆ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การผลิต ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาได้ผลิตบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ รองรับที่ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีศักยภาพทางด้านทักษะ ฝีมือแรงงาน ทั้งมีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี และตรงกับตลาดแรงงาน แนวโน้มการขาดแคลนครูและความจําเป็นด้านคุณสมบัติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา จึงได้เปิดการสอนในระดับปริญญาตรีเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา สามารถประกอบวิชาชีพครู และอาชีพอิสระ ทั้งในตลาดแรงงาน หรือตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักศึกษาทุกชั้นปีได้สังเกตการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดภาคการศึกษา
โดยมีครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนในเครือข่ายให้คำปรึกษาแนะนำ

สามารถประกอบอาชีพ

ครู บุคลากรทางการศึกษาของภาครัฐ ภาคเอกชน หรือฝายปฏิบัติประจำหน่วยงาน นักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการของภาครัฐหรือภาคเอกชน ธุรกิจส่วนตัวหรือผู้ประกอบการ