บุคลากรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.สุรศักดิ์  เทศประสิทธิ์
ผศ.สุรศักดิ์ เทศประสิทธิ์ประธานหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
นายการุณ   มุกดาเนตร
นายการุณ มุกดาเนตรอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
ดร.สุโอปอ หิรัญจิรชีพ
ดร.สุโอปอ หิรัญจิรชีพอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
นายฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย
นายฐิติวัสส์ กาญจนพิมายอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
นายไพโรจน์ พุทธโอวาท
นายไพโรจน์ พุทธโอวาทอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
 ผศ.ดร.ทศพร จันทร์เผือก
ผศ.ดร.ทศพร จันทร์เผือกอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 009 009 ต่อ 2912, 2913

© 2017 Bachelor of Science in Technical Education Program in Industrial Art