หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
Bachelor of Science in Technical Education Program in Industrial Art

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

แนะนำนักศึกษาใหม่ ปี 2563

ชื่อเล่น : พลอย

รหัสประจำตัว : 6341421101

Add To Cart

นางสาวชลิตา อยู่นา

จาก โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม

ชื่อเล่น : ปอ

รหัสประจำตัว : 6341421104

Add To Cart

นางสาวปิยพร เข็มทอง

จาก โรงเรียน​ลำทะ​เมน​ไชย​พิทยาคม

ชื่อเล่น : นัท

รหัสประจำตัว : 6341421107

Add To Cart

นายกฤษณะ เหมะธุลิน

จาก โรงเรียนภูดินแดงวิทยา

ชื่อเล่น : มิวสิค

รหัสประจำตัว : 66341421201

Add To Cart

นางสาวจิตรตรากูล ถนอมจตุพร

จาก โรงเรียนเเวงน้อยศึกษา

ชื่อเล่น : แบม

รหัสประจำตัว : 6341421204

Add To Cart

นางสาวลดารัตน์ แสดกำปัง

จาก โรงเรียนขามสะแกแสง

ชื่อเล่น : ครีม

รหัสประจำตัว :6341421207

Add To Cart

นางสาวสุรีรัตน์ ผลภักดี

จาก โรงเรียนบัวใหญ่

ชื่อเล่น : มอส

รหัสประจำตัว : 6341421210

Add To Cart

นายอัครชา แสงจันทร์

จาก โรงเรียนพิมายวิทยา

ชื่อเล่น : ข้าวฟ้าง

รหัสประจำตัว : 6341421102

Add To Cart

นางสาวณัฎฐณิชา ลอยมา

จาก โรงเรียนนางรอง

ชื่อเล่น : ลักณ์

รหัสประจำตัว : 6341421105

Add To Cart

นางสาวเปรมญาลักษณ์ นันทวิทยาคม

จาก โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ชื่อเล่น : ศักดิ์

รหัสประจำตัว : 6341421108

Add To Cart

นายธีรศักดิ์ ชัชวาลย์วงศ์

จาก โรงเรียน

ชื่อเล่น : กวาง

รหัสประจำตัว : 6341421202

Add To Cart

นางสาวพรนภัส ไพรเย็น

จาก โรงเรียนภู่วิทยา

ชื่อเล่น : หญิง

รหัสประจำตัว : 56341421205

Add To Cart

นางสาววราภรณ์ เสนารี

จาก โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม

ชื่อเล่น : บาส

รหัสประจำตัว : 6341421208

Add To Cart

นายจตุรงค์ จันหอม

จาก โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา

ชื่อเล่น : กานต์

รหัสประจำตัว : 6341421103

Add To Cart

นางสาวนันทิกานต์ แน่นกระโทก

จาก โรงเรียนจักราชวิทยา

ชื่อเล่น : มุมิ

รหัสประจำตัว : 6341421106

Add To Cart

นางสาววนิดามาศ สุดสันเทียะ

จาก โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

ชื่อเล่น : พล

รหัสประจำตัว : 6341421109

Add To Cart

นายวัชรพล ไชยโส

จาก โรงเรียน

ชื่อเล่น : เนย

รหัสประจำตัว : 6341421203

Add To Cart

นางสาวพิมลพัส สุนทรวัตร์

จาก โรงเรียนนางรอง

ชื่อเล่น : ออย

รหัสประจำตัว : 6341421206

Add To Cart

นางสาวศิรินทรา พึ่งน้ำ

จาก โรงเรียนเมืองยางศึกษา

ชื่อเล่น : โน๊ต

รหัสประจำตัว : 6341421209

Add To Cart

นายสุรเกียรติ์ เกิดกลาง

จาก โรงเรียนโนนสูงธานี

ชื่อเล่น : เอฟี

รหัสประจำตัว : 6341421211

Add To Cart

นางสาวปนัดดา พาพาดูดีส

จาก โรงเรียนบัวใหญ่

อัตราคงอยู่ของนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา แสดงอัตราคงอยู่คิดเป็นร้อยละ

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาชั้นปีที่ 173%
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาชั้นปีที่ 291%
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาชั้นปีที่ 381%
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาชั้นปีที่ 492%
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาชั้นปีที่ 596%
ผลิตครูอุตสาหกรรมศึกษาสำหรับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
ผลิตครูอุตสาหกรรมศึกษาและนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู จิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม

2. มีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม สามารถบูรณาการวิชาการและประยุกต์ใช้ในการประกอบ

3. มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนทางด้านอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ มีรูปแบบหลากหลายและมีความ

4. มีทักษะ และเทคนิคในวิธีการสอนอุตสาหกรรมและสามารถใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาด้านงานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม

5. มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีมนุษยสัมพันธ์ ขยันอดทนและการทำงานเป็นทีม และเคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่น

6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ สรุปประเด็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร และเทคโนโลยี ได้อย่างเหมาะสม

7. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ของงานวิจัยไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนางานและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8. มีความสนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้ในวิทยาการใหม่ๆ และเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบอย่างสร้างสรรค์
1. ผลิตบัณฑิตทางด้านครูช่างอุตสาหกรรม ให้Œมีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม สามารถบูรณาการวิชาการและประยุกต์ ใช้Œในการประกอบอาชีพครูหรือบุคลากรในหน่‹วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน

2. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและเทคนิคในวิธีการสอนด้านอุตสาหกรรมและสามารถใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาด้านงานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม

3. บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

4. ส่งสริมบุคลากรให้Œได้รับการอบรมศึกษาต่อ ในระดับสูงขึ้น และพัฒนาสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

5. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้Œอง 
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Industrial Education

ชื่อย่อ
ค.บ. (อุตสาหกรรมศึกษา)
B.Ed. (Industrial Education)

ชื่อเต็ม
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
Bachelor of Education (Industrial Education)

จำนวนหน่วยกิต
เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต

แสดงภาวะมีงานทำ

ภาวะมีงานทำของบัณฑิตคิดเป็นร้อยละ

บัณฑิตที่มีงานทำ20%
แผนที่แสดงตำแหน่งอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9

อาคาร 9

สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 15 (ทับแก้ว)

อาคาร 15 (ทับแก้ว)

สูนย์ฝึกประสบการณืวิชาชีพทับแก้ว
อาคาร 36

อาคาร 36

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read more

อาคาร 17

อาคาร 17

คณะครุศาสตร์
หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

อาคาร 34

อาคาร 34

กองพัฒนานักศึกษา
อาคาร 27

อาคาร 27

สำนักคอมพิวเตอร์
อาคาร 32

อาคาร 32

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคาร 26

อาคาร 26

โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์
อาคาร 30 (ศูนย์อาหาร)

อาคาร 30 (ศูนย์อาหาร)

อาคาร 31

อาคาร 31

อาคารยุพราชเบญจมงคล

Read more

อาคาร 29

อาคาร 29

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กองอาคารสถานที่และบริการ

กองอาคารสถานที่และบริการ

อาคาร 18

อาคาร 18

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
อาคาร 28

อาคาร 28

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 13

อาคาร 13

อาคาร 22

สำนักวิทยบริการ
อาคาร 23

อาคาร 23

คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร 25

อาคาร 25

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หัวลำโพง

หัวลำโพง

หอพักหญิง

หอพักหญิง

หอประชุมนานาชาติ

หอประชุมนานาชาติ

อาคาร 24

อาคาร 24

ศูนย์วิทยาศาสตร์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาคาร 7

อาคาร 7

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
อาคาร 11

อาคาร 11

คอนโด

อาคาร 5

อาคาร 5

ครัวราชภัฏ

ครัวราชภัฏ

 • อาคาร 9

  อาคาร 9

  สำนักงานอธิการบดี
 • อาคาร 15 (ทับแก้ว)

  อาคาร 15 (ทับแก้ว)

  สูนย์ฝึกประสบการณืวิชาชีพทับแก้ว
 • อาคาร 36

  อาคาร 36

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  Read more

 • อาคาร 17

  อาคาร 17

  คณะครุศาสตร์
 • หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

  หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

 • อาคาร 34

  อาคาร 34

  กองพัฒนานักศึกษา
 • อาคาร 27

  อาคาร 27

  สำนักคอมพิวเตอร์
 • อาคาร 32

  อาคาร 32

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • อาคาร 26

  อาคาร 26

  โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์
 • อาคาร 30 (ศูนย์อาหาร)

  อาคาร 30 (ศูนย์อาหาร)

 • อาคาร 31

  อาคาร 31

  อาคารยุพราชเบญจมงคล

  Read more

 • อาคาร 29

  อาคาร 29

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • กองอาคารสถานที่และบริการ

  กองอาคารสถานที่และบริการ

 • อาคาร 18

  อาคาร 18

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 • อาคาร 28

  อาคาร 28

  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • อาคาร 13

  อาคาร 13

 • อาคาร 22

  สำนักวิทยบริการ
 • อาคาร 23

  อาคาร 23

  คณะวิทยาการจัดการ
 • อาคาร 25

  อาคาร 25

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • หัวลำโพง

  หัวลำโพง

 • หอพักหญิง

  หอพักหญิง

 • หอประชุมนานาชาติ

  หอประชุมนานาชาติ

 • อาคาร 24

  อาคาร 24

  ศูนย์วิทยาศาสตร์
 • ครัวราชภัฏ

  ครัวราชภัฏ

 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 • อาคาร 7

  อาคาร 7

  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • อาคาร 11

  อาคาร 11

 • คอนโด

 • อาคาร 5

  อาคาร 5

 • ครัวราชภัฏ

  ครัวราชภัฏ

  แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
  • ภาคการศึกษาที่ 1/2560

  • หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
   002001 วิถีแห่งชีวิต 3(3-0-6)
   002002 ท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)

  • เฉพาะกลุ่มวิชาเอกบังคับ
   508240 การศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น 2(2-2-5)
   508250 งานไฟฟ้า 2(1-2-3)
   508261 การซ่อมจักรยานยนต์ 2(1-2-3)
   508331 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 2(2-0-4)

  • เฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู
   101202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-2-1)
   106203 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
   104201 การบริหารจัดการทางการศึกษา 2(1-2-3)

  • ภาคการศึกษาที่ 2/2560
  • หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
   001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)
   004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)

  • เฉพาะกลุ่มวิชาเอกบังคับ
   508111 การจัดและการบริหารโรงฝึกงาน 2(1-2-3)
   508120 เซรามิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6)
   508131 งานไม้ 2(1-2-3)
   508132 เขียนแบบก่อสร้าง 1 2(1-2-3)
   508270 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับครูอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

  • เฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู
   106101 ความเป็นครู 3(2-2-5)
  • ภาคการศึกษาที่ 1/2561
   • หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
    002001 วิถีแห่งชีวิต 3(3-0-6)
    002002 ท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)

   • เฉพาะกลุ่มวิชาเอกบังคับ
    508240 การศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น 2(2-2-5)
    508250 งานไฟฟ้า 2(1-2-3)
    508261 การซ่อมจักรยานยนต์ 2(1-2-3)
    508331 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 2(2-0-4)

   • เฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู
    101202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-2-1)
    106203 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
    104201 การบริหารจัดการทางการศึกษา 2(1-2-3)

  • ภาคการศึกษาที่ 2/2561

   • หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
    002001 วิถีแห่งชีวิต 3(3-0-6)
    002002 ท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)

   • เฉพาะกลุ่มวิชาเอกบังคับ
    508240 การศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น 2(2-2-5)
    508250 งานไฟฟ้า 2(1-2-3)
    508261 การซ่อมจักรยานยนต์ 2(1-2-3)
    508331 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 2(2-0-4)

   • เฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู
    101202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-2-1)
    106203 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
    104201 การบริหารจัดการทางการศึกษา 2(1-2-3)
  • ภาคการศึกษาที่ 1/2562
   • หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
    002001 วิถีแห่งชีวิต 3(3-0-6)
    002002 ท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)

   • เฉพาะกลุ่มวิชาเอกบังคับ
    508240 การศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น 2(2-2-5)
    508250 งานไฟฟ้า 2(1-2-3)
    508261 การซ่อมจักรยานยนต์ 2(1-2-3)
    508331 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 2(2-0-4)

   • เฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู
    101202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-2-1)
    106203 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
    104201 การบริหารจัดการทางการศึกษา 2(1-2-3)

  • ภาคการศึกษาที่ 2/2562

   • หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
    002001 วิถีแห่งชีวิต 3(3-0-6)
    002002 ท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)

   • เฉพาะกลุ่มวิชาเอกบังคับ
    508240 การศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น 2(2-2-5)
    508250 งานไฟฟ้า 2(1-2-3)
    508261 การซ่อมจักรยานยนต์ 2(1-2-3)
    508331 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 2(2-0-4)

   • เฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู
    101202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-2-1)
    106203 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
    104201 การบริหารจัดการทางการศึกษา 2(1-2-3)
  • ภาคการศึกษาที่ 1/2563
   • หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
    002001 วิถีแห่งชีวิต 3(3-0-6)
    002002 ท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)

   • เฉพาะกลุ่มวิชาเอกบังคับ
    508240 การศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น 2(2-2-5)
    508250 งานไฟฟ้า 2(1-2-3)
    508261 การซ่อมจักรยานยนต์ 2(1-2-3)
    508331 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 2(2-0-4)

   • เฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู
    101202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-2-1)
    106203 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
    104201 การบริหารจัดการทางการศึกษา 2(1-2-3)

  • ภาคการศึกษาที่ 2/2563

   • หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
    002001 วิถีแห่งชีวิต 3(3-0-6)
    002002 ท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)

   • เฉพาะกลุ่มวิชาเอกบังคับ
    508240 การศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น 2(2-2-5)
    508250 งานไฟฟ้า 2(1-2-3)
    508261 การซ่อมจักรยานยนต์ 2(1-2-3)
    508331 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 2(2-0-4)

   • เฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู
    101202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-2-1)
    106203 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
    104201 การบริหารจัดการทางการศึกษา 2(1-2-3)
  • ภาคการศึกษาที่ 1/2564
  • เฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู
   101501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-360-0) 

  • ภาคการศึกษาที่ 2/2564
  • เฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู
   101502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-360-0)

  ตอบข้อสงสัย

  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาคือสาขาประเภทใด?
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (หลักสูรใหม่ พ.ศ. 2555) หรือในชื่อเดิมคือ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน วิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ และบุคลากรที่มีทักษะความรู้ด้านสายวิชาชีพในด้านอุตสาหการ
  เมื่อจบการศึกษาแล้วประกอบอาชีพอะไร?
  หลักสูตรเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระอะไร?
  หลักสูตรมีการปรับปรุงหรือไม่?
  © 2017 Bachelor of Science in Technical Education Program in Industrial Art