GOOGLE APPS เพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของตน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนตามความสนใจ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ ซึ่งองค์ความรู้ในปัจจุบันปรากฎในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย อาจแบ่งความรู้เป็น 3 ประเภท คือ 1) ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ทักษะวิชาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่เปิดเผยในรูปแบบต่าง ๆ สามารถจับต้องได้ เช่น หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ 3) ความรู้ภายในองค์กร (Organization Knowledge) เป็นความรู้ที่มาจากสมาชิกในองค์กรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนเป็นความสามารถขององค์กร เช่น คู่มือการทำงาน กระบวนการทำงาน มาตรฐานการทำงาน ในปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนจากกระบวนการ การเรียนการสอนที่ผู้สอนเป็นผู้บรรยายแต่ผู้เดียว มาเป็นการใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปกับการสอนและผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้ เป็นผู้ชี้แนะเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช. 2555) ดังนั้นผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและมีความเข้าใจบทบาทของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นและ สำคัญ เมื่อระบบอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งความเร็ว และความเสถียร การนำเอาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นเครื่องมือในการศึกษา เป็นสิ่งที่หลีกเลียงไม่ได้ เพราะแหล่งความรู้ต่าง ๆ ไม่ได้อยู่ในห้องสมุดแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่มีอยู่มากมายที่สามารถสืบค้นได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยที่ทุกคนสามารถเชื่อมต่อ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อน หรือผู้สอน โดยผ่านทางเว็บบราวเซอร์ในการใช้ Social Media ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีมาใช้สามารถลดช่องว่างระหว่างผู้สอนและผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนที่ดีขึ้น (การนำ Social Media มาใช้ในการจัดการเรียนรู้. ออนไลน์) การนำประโยชน์ของทรัพยากรในรูปแบบสื่อดิจิทัล หรือซอฟแวร์ที่ทำงานอยู่บนพื้นฐานเว็บบราวเซอร์ ที่ใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ และการสื่อระหว่างการเรียนรู้ มาเป็นสื่อกลางให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง เอกสารประกอบการเรียนบทเรียนสำเร็จรูป มีแหล่งข้อมูลอยู่มากมาย เป็นสิ่งที่ประกอบด้วย ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง โดยอาศัยการเชื่อมโยงหลายมิติ ทั้งรูปแบบข้อความหลายมิติ หรือสื่อหลายมิติ แอนิเมชั่น เป็นการผสมผสานของสื่อที่ได้เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลเข้าด้วยกัน สนองตอบแนวคิดในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้อิสระ ทำให้เนื้อหาการเรียนมีความยืดหยุ่นมากกว่าแบบเดิมและเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ (ศยามน อินสะอาด : ออนไลน์)
ภาพที่ 1 แสดง Google Apps กับคุณลักษณะและเครื่องมือ
ที่มา: https://www.google.com/enterprise/apps/images/products/more_apps_illustration.png
การใช้ GOOGLE APPS FOR EDUCATION Gmail มากว่าอีเมล พื้นที่ในกล่องจดหมายสำหรับข้อมูลทุกอย่าง Google Apps ให้พื้นที่เก็บข้อมูลขนาดไม่เกิน 30 GB ต่อผู้ใช้หนึ่งราย การกรองสแปมที่มีประสิทธิภาพ และ SLA ความพร้อมในการทำงาน 99.9% ทั้งหมดนี้โฮสต์โดย Google Gmail ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้สนับสนุนการทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พื้นที่เก็บข้อมูลขนาด 30 GB และมีการค้นหาที่มีประสิทธิภาพการเข้าถึงทุกอย่างได้โดยป้ายกำกับและตัวกรองช่วยให้ข้อมูลของผู้ใช้ Gmail อย่างปลอดภัย ดังนั้นผู้เรียนและผู้สอนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากที่บ้านหรือบนแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน กล่องจดหมายไม่ใช่เรื่องของข้อความเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของผู้คนด้วย มีทั้งข้อความ เสียง และวิดีโอแชท จะช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถ รู้ได้ว่าใครออนไลน์อยู่และติดต่อได้ทันที ทั้งนี้อยู่ในการควบคุมของผู้ดูแลระบบ
การใช้ GOOGLE APPS FOR EDUCATION Gmail มากว่าอีเมล พื้นที่ในกล่องจดหมายสำหรับข้อมูลทุกอย่าง Google Apps ให้พื้นที่เก็บข้อมูลขนาดไม่เกิน 30 GB ต่อผู้ใช้หนึ่งราย การกรองสแปมที่มีประสิทธิภาพ และ SLA ความพร้อมในการทำงาน 99.9% ทั้งหมดนี้โฮสต์โดย Google Gmail ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้สนับสนุนการทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พื้นที่เก็บข้อมูลขนาด 30 GB และมีการค้นหาที่มีประสิทธิภาพการเข้าถึงทุกอย่างได้โดยป้ายกำกับและตัวกรองช่วยให้ข้อมูลของผู้ใช้ Gmail อย่างปลอดภัย ดังนั้นผู้เรียนและผู้สอนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากที่บ้านหรือบนแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน กล่องจดหมายไม่ใช่เรื่องของข้อความเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของผู้คนด้วย มีทั้งข้อความ เสียง และวิดีโอแชท จะช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถ รู้ได้ว่าใครออนไลน์อยู่และติดต่อได้ทันที ทั้งนี้อยู่ในการควบคุมของผู้ดูแลระบบ
Google docs คือบริการของ Google ที่สามารถสร้างเอกสารที่มีรูปแบบสมบูรณ์ พร้อมด้วยภาพ ตาราง สมการ ภาพวาด ลิงก์ และอื่น ๆ รวบรวมข้อมูลและจัดการข้อเสนอแนะด้วยการแสดงความคิดเห็นเชิงสังคม สเปรดชีต เก็บและแบ่งปันรายการ ติดตามโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามผลลัพธ์ด้วยเครื่องมือแก้ไขสเปรดชีตที่มีประสิทธิภาพของเรา ใช้เครื่องมือเช่น สูตรขั้นสูง แผนภูมิในตัว ตัวกรองและตารางเปลี่ยนแกนเพื่อดูข้อมูลของคุณในมุมมองใหม่ ๆ งานนำเสนอ สร้างสไลด์ด้วยเครื่องมือแก้ไขงานนำเสนอ ซึ่งสนับสนุนสิ่งต่าง ๆ เช่น การฝังวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนสไลด์แบบไดนามิก เผยแพร่งานนำเสนอของคุณทางเว็บ เพื่อให้ทุกคนสามารถดูหรือแบ่งปันงานนำเสนอแบบส่วนตัวได้ โดยผ่านเว็บบราวเซอร์เช่น IE Chrome Firefox หรือ Safari โดยไม่จำเป็นต้องเก็บไฟล์ข้อมูลไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่สามารถเก็บไว้ยังพื้นที่ของ Google ที่มีความปลอดภัย และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อได้ สิ่งสำคัญของ Google docs คือเอกสารจัดเก็บไว้แบบออนไลน์ สามารถแชร์ไฟล์ โดยกำหนดสิทธิ์ต่าง ๆ ในการใช้งานเอกสารร่วมกับผู้ใช้อื่น ๆ ได้ด้วย เช่น กำหนดสิทธิ์ ในการดูหรือแก้ไขเอกสาร เพียงเปิดเว็บบราวเซอร์ก็สามารถใช้งานเหมือนกับโปรแกรมประเภท Office อย่างเช่น Microsoft Office OpenOffice หรือ LibreOffice และสามารถแชร์ไฟล์ใช้งานได้หลายคน สามารถทำงานกับไฟล์เดียวกันได้พร้อม ๆ กัน ซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปพร้อม ๆ ด้วย
ภาพที่ 4 แสดงการใช้งาน Google Drive
ที่มา: https://www.google.com/intl/th/enterprise/apps/images/ products/ screenshots_calendar_1.png
ภาพที่ 2 แสดงกล่องจดหมาย Gmail
ที่มา: https://www.google.com/intl/th/enterprise/apps/images/ products/screenshots_googlemail_1.png
ภาพที่ 3 แสดงปฏิทิน
ที่มา : ฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย. 2558
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นั้น ถือว่าเป็นความท้าทายของผู้สอนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในผู้สอนที่ต้องปรับตัวเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในห้องเรียน เมื่อนำมาปรับใช้น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งผู้สอนและผู้เรียนเอง อีกทั้งทำให้ผู้เรียนและผู้สอนมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ และสามารถนำความคิดที่แตกต่างกันนั้นมาต่อยอดความรู้ได้ และผู้สอนจะมีบทบาทสำคัญที่ป็นผู้สร้างสรรค์การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนจากแหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้เกิดความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะให้กับผู้สอนและผู้เรียนโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีสติปัญญา และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่แสดงออกถึงการเห็นคุณค่าและประโยชน์ ความสนใจ ใส่ใจ มุ่งที่จะเรียนรู้ที่มีเจตคติที่ดีต่อตนเองและเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย. 2557) ดังที่กล่าวมาข้างต้น Google Apps for Education น่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน ที่ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการนำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการจัดระบบการเรียนการสอน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตที่ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ จะเห็นว่าสังคมออนไลน์ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการจัดการเรียนการสอน จึงมีความมุ่งหวังว่าจะสามารถพัฒนาผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยตั้งเป้าหมายให้เกิดผลลัพธ์กับผู้เรียนและแนวคิดสำคัญของการเรียนรู้

OSX86 Project เพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย
บทสรุปของโครงงาน ในช่วงปีการศึกษาที่ 1/2557 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาจารย์ร่วมกับนักศึกษาได้ศึกษาร่วมกันในโครงงาน OSX86 Project เพื่อศึกษาทั้งทางด้านกระบวนการวิธีต่าง ๆ โดยการศึกษาจากแหล่งสื่อการเรียนรู้ เพื่อทำการทดสอบการติดตั้ง OSX86 โดยใช้ OS X (Yosemite)สำหรับการติดตั้งในครั้งนี้ ซึ่งใช้ OS X เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ดังนั้นต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ใหม่ทั้งหมดตลอดการติดตั้ง รวมถึงเครื่องมือที่จำเป็นในการติดตั้ง ก่อนและหลังการติดตั้ง (tonymacx86.com. Online) เครื่องมือหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างการติดตั้งคือ UniBeast เพื่อติดตั้ง OS X (Yosemite) และสามารถบูต OS X (Yosemite) ได้ ด้วยวิธีการ Log in ด้วย Apple ID จาก Mac App Store (https://itunes.apple.com/us/app/os-x-yosemite/id915041082? mt=12) แล้วดาวน์โหลด OS X Yosemite เพื่อที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี และสร้างไดรฟ์ที่พร้อมจะติดตั้ง Mac OSX86 (Yosemite) โดยผ่าน iBoot + MultiBeast จากการศึกษาที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จ สำหรับการติดตั้ง Mac OSX86 (Yosemite) ในครั้งนี้เพื่อกรณีศึกษาสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ประสบการณ์ตรงจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง เพื่อสร้างองค์ความรู้ต่อไป
ภาพที่ 1 แสดงการติดตั้ง OSX86 (Yosemite)
ที่มา : http://www.tonymacx86.com/attachments/106469 -snapshot-9.png.html
ภาพที่ 3 แสดง OSX86 (Yosemite)
ที่มา : ฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย. 2558
ภาพที่ 2 แสดงการเลือกภาษา OSX86 (Yosemite)
ที่มา : http://www.tonymacx86.com/attachments/106470- snapshot-13.png.html
ภาพที่ 4 แสดง System Preferences OSX86 (Yosemite)
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาการติดตั้ง OSX86 โดยใช้ OS X Yosemite ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่ไม่ใช่เครื่องของ Apple Computer 2. เพื่อหาข้อบกพร่องพร้อมการแก้ปัญหาการกรณีติดตั้ง OSX86 โดยใช้ OS X Yosemiteในเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีบางเครื่องหรือรุ่นอื่น ๆ ไม่ได้ 3. เพื่อการนำ OSX86 (OS X Yosemite) มาใช้เพื่อกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาของแพลทฟอร์มโอเอสที่แตกต่างจาก Windows และ Linux ภาพที่ 5 แสดงการติดตั้ง OSX86 (Yosemite) สำเร็จ
วิธีปฏิบัติที่ดี (PDCA)
1. P การวางแผน : วิเคราะห์ความต้องการ ศึกษาตำราเอกสารพร้อมสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และพิจารณาความเห มาะสมในการติดตั้ง OSX86 (OS X Yosemite) บนเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี 2. D การลงมือทำ : จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยใช้ Motherboard ASUS H81M-D, Processor intel Core i5/3.1 GHz, Memory 4 GB 1600 MHz DDR 3, Graphics AMD Radeon HD 6xxx 1024 MB, HD 500 GB พร้อมการสร้าง USB Boot : UniBeast Boot OSX Yosemite 3. C การตรวจสอบงาน : นำยูเอสบีบูตที่ติดตั้ง UniBeast Boot OSX Yosemite ที่สร้างขึ้นสำหรับทำการติดตั้ง OSX Yosemite มาทดสอบการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้ พร้อมบันทึกปัญหาระหว่างการติดตั้งเพื่อนำไปแก้ปัญหา 4. A การปรับปรุงแก้ไข : หลังจากการติดตั้ง OSX86 (OS X Yosemite) สำเร็จแล้วต้องเช็คการรีสตาร์ทอีกครั้ง เพื่อทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าสามารถบูต OSX86 (OS X Yosemite) ได้หรือไม่พร้อมการแก้ไขในจุดบกพร่องที่เกิดขึ้น แล้วตรวจเช็ค Driver ที่ไม่สามารถทำงานได้ พร้อมการแก้ไขติดตั้งให้ตรงกับอุปกรณ์นั้น ๆ ปัจจัยเกื้อหนุนความสำเร็จด้วยการศึกษาปัจจัยของการติดตั้ง OSX86 (Yosemite) จากแหล่งข้อมูลที่เพียงพอกอร์ปกับประสบการณ์ที่ผ่านมาในการติดตั้งและแก้ไขจนได้ข้อสรุป อีกทั้งการเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ ซึ่งประกอบด้วย Motherboard ASUS H81M-D, Processor intel Core i5/3.1 GHz, Memory 4 GB 1600 MHz DDR 3, Graphics AMD Radeon HD 6xxx 1024 MB, HD 500 GB เป็นอุปกรณ์ที่สามารถรองรับระบบปฏิบัติการของ OSX86 (Yosemite) จึงทำให้โครงการ OSX86 Project เพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำเร็จรุร่วงไปได้โดยดี แนวทางที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตควรศึกษา Mac OSX86 Project เพื่อการติดตั้งในคอมพิวเตอร์พีซีหรือรุ่นอื่น ๆ ต่อไป เพื่อเป็นแนวทาง ในการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไป