ดาวน์โหลด

ฟอนต์
“Font iNayThitiwat” ได้ออกแบบและพัฒนาชุดของตารางฟอนต์ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้การเขียนชุดตัวอักษรภาษาไทยให้ง่ายขึ้น และแก้ไขปัญหาการใช้สระอำ ไม้โท ที่ทับซ้อนกัน เช่น โปรแกรมกราฟิกจาก Adobe CS- Adobe CC ส่งผลต่อการใช้ฟอนต์ภาษาไทยบางส่วน ดัวยทำให้สระ วรรณยุค ไม่เป็นดังที่ควรเป็น “iNayThitiwat” ชุดนี้ได้ออกแบบชุดตารางฟอนต์ขึ้นใหม่ ได้มีการปรับแก้ Script feature liga เพื่อควบคุมตัวอักษรแบบ OpenType เพื่อรองรับโปรแกรมกราฟิก Adobe และชุด Microsoft Office รวมถึงการใช้ฟ้อนต์ในเว็บไซต์ด้วย CSS @font-face

มคอ.3

 • 508110 การเขียนแบบพื้นฐาน
 • 508111 การจัดและการบริหารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม
 • 508120 เซรามิกส์เบื้องต้น
 • 508250 งานไฟฟ้า
 • 508151 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
 • 508132 การปฏิบัติงานก่อสร้าง
 • 508375 อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
 • 508261 การซ่อมจักรยานยนต์
 • 508371 การประกอบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและการบำรุงรักษา
 • 508380 ปรัชญาอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรม
 • 508430 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
 • 508382 สัมมนาครูอุตสาหกรรมศึกษา
 • 508481 โครงงานอุตสาหกรรมศึกษา

มคอ.5

 • 508110 การเขียนแบบพื้นฐาน
 • 508111 การจัดและการบริหารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม
 • 508120 เซรามิกส์เบื้องต้น
 • 508250 งานไฟฟ้า
 • 508151 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
 • 508132 การปฏิบัติงานก่อสร้าง
 • 508375 อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
 • 508261 การซ่อมจักรยานยนต์
 • 508371 การประกอบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและการบำรุงรักษา
 • 508380 ปรัชญาอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรม
 • 508430 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
 • 508382 สัมมนาครูอุตสาหกรรมศึกษา
 • 508481 โครงงานอุตสาหกรรมศึกษา