เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรราชสีมา ได้ศึกษาดูงานที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรราชสีมา ได้ศึกษาดูงานที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Previous Next

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาได้จัดวิพากษ์หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ เพิ่อปรับใช้ในปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติประธานผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ใช้บัณฑิต ในครั้งนี้

Previous Next

           เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา โดยคณาจารย์และนักศึกษา ได้ร่วมจัดงาน bye senior ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปี เข้ารับการศึกษา 2556 เป็นรุ่นที่ 2 ที่จบการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ค.บ. (อุตสาหกรรมศึกษา) คณาจารย์และนักศึกษาได้แสดงความยินดีในครั้งนี้

© 2017 Bachelor of Science in Technical Education Program in Industrial Art